RODO

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 34. Śląski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Bytomiu w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest 34. Śląski dywizjon rakietowy OP, reprezentowana przez Dowódcę 34.Śląskiego dywizjonu rakietowego  OP z siedzibą w Bytomiu, 41-902 Bytom ul. Oświęcimska 33

 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Wioletta GUZIK.

kontakt w następujący sposób:

·         poprzez e-mail na adres: 34drop.iod@ron.mil.pl

·         listownie:  34 Śląski dywizjon rakietowy OP, 41-902 Bytom

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych 34. dywizjonu rakietowego  OP na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego)

w  związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

·         dostępu do danych osobowych,

·         żądania ich sprostowania,

·         prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,

·         prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.


Opracowała: Wioletta GUZIK  Referent/IOD

 

 

 

 

MONITORING 34. dr OP

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest 34.Śląski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej, reprezentowana przez Dowódcę 34.Śląskiego dywizjonu rakietowego  OP 

 z siedzibą w Bytomiu, 41-902 Bytom ul Oświęcimska 33.

 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Wioletta GUZIK

Kontakt:

·         poprzez e-mail na adres: 34drop.iod@ron.mil.pl

·         listownie:  34 Śląski dywizjon rakietowy OP, 41-902 Bytom

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 34.śląskiego dywizjonu rakietowego OP, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 222  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 90 dni od dnia nagrania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

·         dostępu do danych osobowych,

·         żądania ich sprostowania,

·         ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,

·         usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.

1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.

Informuję, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przetwarzanie przez 34. Śląski dywizjon rakietowy OP danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu jest dla 34.śląski dywizjon rakietowy OP niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.


Opracowała: Wioletta GUZIK – referent/IOD

 

Jesteś: 4097333 gościem na naszej stronie